Alg. voorwaarden

Algemene voorwaarden Wijs Makelaars BV

De algemene voorwaarden voor bemiddeling van Verkoopwijs.nl Makelaars vastgesteld op 1 december 2014.

Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over opdrachtgevers,
wordt daaronder verstaan diegene die ons een opdracht geven tot het vinden van
kopers en diegene die ons opdracht geven tot het vinden van stedelijk of agrarisch vastgoed.
2. Wanneer in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over ons, onze of wij,
wordt daaronder verstaan Verkoopwijs.nl Makelaars.
3. Deze algemene voorwaarden zijn op toepassing op al onze overeenkomsten met opdrachtgevers.
4. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken
indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
5. Indien opdrachtgever naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van
opdrachtgever niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid
van de voorwaarden van de opdrachtgever niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden,
dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing.
6. Opdrachtgever geeft toestemming voor het controleren van NAW-gegevens.
7. Waar het in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over overeenkomsten, wordt daar
tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

Artikel 2. Totstandkoming van overeenkomst
1. Een overeenkomst met ons komt eerst tot stand wanneer wij een aan ons of door ons gegeven
overeenkomst schriftelijk hebben aanvaard.
2. De door ons aan de opdrachtgever verzonden of gegeven overeenkomst wordt geacht de
inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De opdrachtgever wordt
geacht met de inhoud van onze overeenkomst in te stemmen tenzij hij binnen 8 dagen na dagtekening van onze overeenkomst schriftelijk aan ons te kennen geeft dat hij zich niet met de inhoud kan verenigen.
3. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die las vertegenwoordiger optreden, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door onze tot vertegenwoordiging bevoegde schriftelijk zijn toegezegd.

Artikel 3. Prijzen
1. Onze prijzen zijn inclusief omzetbelasting en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief verpakking, kosten voor vervoer en overige kosten.
2. De in overeenkomsten, contracten vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen verzekeringspremies, belastingen en andere heffingen van overheidswege.
3. Wij behouden ons het recht voor om , indien na datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen in een of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Wij behouden ons het recht om binnen 12 weken na dagtekening van de overeenkomst met opdrachtgever voor de gemaakte kosten, zoals daar zij advertentiekosten, opnamekosten, bezichtigingkosten, € 250 ,- excl. 21% BTW door ons in rekening te brengen, wanneer de opdrachtgever binnen 10 weken de woonruimte verkocht heeft via derden.

Artikel 4. Aansprakelijkheid
1. Behoudens eventuele verplichtingen omschreven in onze overeenkomsten zijn wij nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of schuld onzerzijds (door degene die ons voor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen) blijven de overeenkomsten gelden en zijn wij met name zijn wij ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of directe- of indirecte schade hoe ook genaamd.
2. De opdrachtgever is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doel gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de opdrachtgever komen.
3. Opdrachtgever dient zichzelf en het te verkopen object dusdanig te hebben verzekerd, zodat schade hoe genaamd dan ook, aan beide partijen verzekerd zijn.

Artikel 5. Betaling
1. Betaling dient te geschieden in euro’s, tenzij anders overeengekomen, zonder enige aftrek of korting contant ter plaatse waar wij zij gevestigd of door overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening, in beide gevallen onmiddellijk na de levering van de betreffende in onze overeenkomst beschreven diensten, althans uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum, dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
Bij betaling per bank geldt de dag van creditering van onze bank of girorekening als de dag van betaling.
2. Indien de opdrachtgever niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is de opdrachtgever in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan hebben wij het recht, indien een voor zover voldoende samenhang bestaat met het nakomen van de opdrachtgever, de nakoming van onze verbintenissen jegens de opdrachtgever op te schorten, onverminderd al onze rechten uit gemene recht voortvloeiend.
3. Indien in de financiële positie van de opdrachtgever na totstandkoming van onze overeenkomst, doch voor de aflevering van diensten af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.

Artikel 6. Overmacht
Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen en de nakoming).Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard dan ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in –en uitvoerbeperkingen of verboden, belemmeringen veroorzaakt
door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale, regionale (overheids-) instanties. Indien wij door overmacht onze overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen zijn wij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te onzer keuze. In geval van overmacht kan de opdrachtgever ons niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 7. Toepasselijk recht
Op de ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 8. Geschillenbeslechting
Bij geschillenbeslechting kan alleen een Nederlandse rechter uitspraak doen en is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 9. Algemene Verordening Gegevensbescherming
De opdachtgever geeft toestemming voor het opslaan en noodzakelijk gebruik van deze gegevens door de makelaar en/of bovengenoemd kantoor voor een periode van maximaal 5 jaar. Daarna wordt dit document vernietigd.

 

Algemene bemiddelingsvoorwaarden voor Verhuurders en Huurders

Algemene Voorwaarden Verkoopwijs woningzoekende
1. Onder kandidaat-huurder wordt verstaan iedere persoon die reageert op woonruimte waarvoor Verkoopwijs Makelaars bemiddelt namens een eigenaar/verhuurder. Onder Verkoopwijs Makelaars wordt verstaan de vestiging gelegen aan de Hofstraat 7 te Deventer.
2. Onder woonruimte wordt verstaan elke woonruimte die Verkoopwijs Makelaars in haar bestand heeft opgenomen om te verhuren dan wel via of namens een collega-makelaars aanbiedt voor verhuur.
3. De aangeboden woonruimte uit het bestand van Verkoopwijs wordt bemiddeld in opdracht van verhuurder. De verhuurder betaalt de bemiddelingskosten. De kandidaat-huurder betaalt geen bemiddelingskosten, bij totstandkoming van een huurovereenkomst zijn er contractkosten verschuldigd van €150,-.
4. Indien huurder Verkoopwijs Makelaars een exclusieve zoekopdracht geeft voor het vinden van een woning buiten het woningaanbod van Verkoopwijs Makelaars dan zijn er bemiddelingskosten verschuldigd voor woningzoekende. 
5. Door te reageren op een aangeboden woonruimte of na verstrekken van een exclusieve zoekopdracht schrijft een kandidaat huurder zich automatisch in bij Verkoopwijs Makelaars en geeft hij opdracht tot het zoeken naar een geschikte woning op basis van zijn-haar wensen. Verkoopwijs Makelaars zal daarbij de volgende activiteiten verrichten voor de huurder:
-Het zoeken naar een geschikte woning en actief informeren van de huurder over beschikbaar dan dan wel beschikbaar te komen woningen. 
-Het informeren en geven van voorlichting over beschikbare woningen en buurt 
-Het geven van informatie en advies over bijkomende kosten, nutsvoorzieningen en andere aansluitingen c.q. benodigde vergunningen van de gemeente 
-Het geven van informatie en advies over huurwetgeving, huurcontract, huurprijs en rechten en plichten van huurder/verhuurder 
-Het verzorgen van een volledig dossier om kandidaat te presenteren aan de verhuurder. 
Voor deze activiteiten en de inschrijving worden kosten in rekening gebracht, waarbij de activiteiten bij 4 op basis van no-cure no-pay worden verricht. 
6. Een bezichtiging van een woonruimte door de kandidaat huurder is altijd vrijblijvend en kosteloos. Deze bezichtiging vindt pas plaats nadat kandidaat akkoord is gegaan met deze algemene voorwaarden . 
7. Indien na bezichtiging een kandidaat-huurder te kennen geeft in aanmerking te willen komen voor het huren van de woonruimte wordt een intentieverklaring tot huur of huurovereenkomst getekend. 
8. Met de ondertekening van de intentieverklaring of huurovereenkomst verplicht de kandidaat-huurder zich tot het huren van de woonruimte, tenzij de verhuurder besluit om de kandidaat-huurder geen huurovereenkomst aan te bieden ongeacht de reden. Verkoopwijs Makelaars aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor deze keuze van de eigenaar/verhuurder. 
9. Indien kandidaat-huurder in aanmerking komt voor woonruimte waarvoor een vergunning vereist is, dan komt het verkrijgen van deze vergunning voor rekening en risico van de kandidaat-huurder zelf. 
10. Alle door Verkoopwijs Makelaars gedane aanbiedingen van woonruimte zowel schriftelijke als mondelinge, zijn vrijblijvend. Kandidaat-huurder kan hieraan geen rechten ontlenen. 
11. Alle door Verkoopwijs Makelaars en haar medewerkers gedane mededelingen, toezeggingen en aangeboden overeenkomsten worden te allen tijde geacht te zijn gedaan onder het voorbehoud van goedkeuring door verhuurder en/of eigenaar van de woonruimte. Verkoopwijs Makelaars kan, mede door haar afhankelijkheid van derden voor het verkrijgen van informatie, geen garantie verlenen voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de door Verkoopwijs Makelaars verstrekte informatie. 
12. Verkoopwijs Makelaars is niet aansprakelijk voor de wijze waarop verhuurder, na het tot stand komen van een huurovereenkomst, zijn verplichtingen al dan niet nakomt. Kandidaat-huurder dient zich steeds rechtstreeks tot verhuurder te wenden. Kandidaat-huurder vrijwaart Verkoopwijs Makelaars voor alle aanspraken wegens schade van de eigenaar /verhuurder en/of derden in welke vorm dan ook. 
13. Verkoopwijs Makelaars is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuistheden, onvolledigheden, nietigheden of vernietigbaarheden in de huurovereenkomst. 
14. Verkoopwijs Makelaars is niet aansprakelijk voor de gevolgen van beroepsfouten.
15. Op alle geschillen tussen Opdrachtgever en Verkoopwijs Makelaars is Nederlands recht van toepassing.
16. Algemene Verordening Gegevensbescherming: Verkoopwijs Makelaars heeft toestemming voor het opslaan en noodzakelijk gebruik van deze gegevens door de makelaar en/of bovengenoemd kantoor voor een periode van maximaal 5 jaar. Daarna wordt dit document vernietigd.

Algemene Voorwaarden Verkoopwijs Verhuurder
Artikel 1 Toepasselijkheid 
Deze bemiddelingsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, evenals de daaruit voortvloeiende afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Artikel 2 Definities
2.1. “Verkoopwijs makelaars”: een makelaarskantoor, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Apeldoorn onder de naam Wijs Makelaars B.V. Verkoopwijs Makelaars is gespecialiseerd in de bemiddeling tussen verhuurder en huurder met betrekking tot huurwoningen
2.2. “Verhuurder”: iedere natuurlijke- of rechtspersoon, die Verkoopwijs Makelaars een huurwoning aanbiedt ter bemiddeling. 
2.3 “Woonruimte”: een besloten ruimte die, al dan niet tezamen met een of meer andere ruimten, bestemd of geschikt is voor bewoning door een huishouden. 
2.4 “Maandhuur”: de prijs die bij huur en verhuur is verschuldigd voor het enkele gebruik van een woonruimte; bij niet-geliberaliseerde woonruimte is de huurprijs gebaseerd op het woningwaarderingstelsel, behorende bij het Besluit Huurprijzen woonruimte. 
2.5. “Opdracht tot dienstverlening”: overeenkomst tussen verhuurder en Verkoopwijs Makelaars, waarbij verhuurder opdracht geeft tot bemiddeling bij verhuur van de woonruimte.

Artikel 3 Voorwaarden bemiddeling woonruimte 
3.1. De overeenkomst tussen verhuurder en Verkoopwijs Makelaars komt tot stand door een schriftelijke of mondelinge overeenkomst tussen verhuurder en Verkoopwijs Makelaars.
3.2. Door ondertekening van de opdracht tot dienstverlening verklaart verhuurder eigenaar te zijn van de te verhuren woonruimte en beschikt over de benodigde vergunningen om verhuur van de aangeboden woonruimte mogelijk te maken.

Artikel 4 Werkzaamheden Verkoopwijs Makelaars
4.1. Verkoopwijs Makelaars adviseert verhuurder ten aanzien van de huurprijs van de te verhuren woonruimte. 
4.2. Verkoopwijs Makelaars heeft een inspanningsverplichting met betrekking tot het zoeken, selecteren van kandidaat-huurders voor de te verhuren woonruimte. 
4.3. Verkoopwijs Makelaars coördineert en begeleidt de bezichtigingen en onderhandelingen, waarbij Huren in het Noorden verhuurder op de hoogte houdt van de voortgang hiervan.
4.4. Elke aspirant-huurder dient door Verkoopwijs Makelaars te worden gecheckt op kredietwaardigheid aan de hand van een identiteitsbewijs, inkomensgegevens/werkgeversverklaring en een krediet check bij de daartoe bevoegde instanties. Verkoopwijs Makelaars dient met zorgvuldigheid de juistheid van de door huurder verstrekte informatie te controleren, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld indien er sprake is van frauduleus handelen door huurder. 
4.5. Verkoopwijs Makelaars selecteert kandidaat-huurders. Verhuurder neemt de uiteindelijke beslissing voor de keuze van een kandidaat-huurder en geeft Verkoopwijs Makelaars toestemming voor het afsluiten en opmaken van de huurovereenkomst met de door verhuurder aangewezen huurder. 
4.6. De huurovereenkomst zal alleen tot stand komen indien huurder de waarborgsom en verhuurder de aan Verkoopwijs Makelaars verschuldigde bemiddelingskosten vóór ondertekening van de huurovereenkomst heeft voldaan.

Artikel 5 Honorarium
5.1. Voor het plaatsen van een advertentie op de website www.verkoopwijs.nl en andere huurwoningensites wordt aan verhuurder eenmalige opstart-/ advertentiekosten ad € 0,-, inclusief BTW in rekening gebracht. 
5.2. Indien door Verkoopwijs Makelaars geen geschikte huurder voor de te verhuren woonruimte wordt gevonden, worden geen kosten in rekening gebracht bij verhuurder.
5.3. Indien het te verhuren object door bemiddeling van Verkoopwijs Makelaars wordt verhuurd, bedragen de verhuurkosten voor verhuurder.
5.4. Indien een bemiddeling geslaagd is, dan wel een huurovereenkomst tot stand is gekomen, met toestemming van verhuurder, waarna de verhuurder zich terugtrekt, is verhuurder een tegemoetkoming in de gemaakte kosten aan Verkoopwijs Makelaars verschuldigd. 

Artikel 6 Aansprakelijkheid
6.1. Verkoopwijs Makelaars is niet aansprakelijk voor de gevolgen van handelingen door de huurder, dan wel voor de wijze waarop een huurder, na ondertekening van de huurovereenkomst, zijn verplichtingen als huurder nakomt. 
6.2 Verkoopwijs Makelaars is niet aansprakelijk voor de gevolgen van beroepsfouten.

Artikel 7 Toepasselijk recht en geschillen
Op de opdracht tot dienstverlening en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 8. Algemene Verordening Gegevensbescherming
De opdachtgever/verhuurder geeft toestemming voor het opslaan en noodzakelijk gebruik van deze gegevens door de makelaar en/of bovengenoemd kantoor voor een periode van maximaal 5 jaar. Daarna wordt dit document vernietigd.

Wilt u ook weten wat uw woning waard is of wilt u uw woning verkopen?

Verkoopwijs makelaars laat u graag weten wat u woning waard is.

Vraag gelijk een gesprek aan >

© 2015 - 2019 Wijs Makelaars BV All Rights Reserved
Verkoopwijs makelaars Schalkhaar           
Verkoopwijs makelaars Diepenveen
Verkoopwijs makelaars Deventer